Catalogue of individual exhibition
Galeria Sztuki Wozownia, ToruĊ„ 2009, Poland

PDF